10 kwietnia 2020

Komisja Europejska znosi cła i VAT od towarów importowanych z państw trzecich na potrzeby zwalczania epidemii COVID-19

Udostępnij

W odpowiedzi na wnioski złożone przez wszystkie państwa członkowskie oraz Zjednoczone Królestwo, Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (Decyzja Komisji (UE) 2020/491 z dnia 3 kwietnia 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2146), Dz.U. L 103I z 3.4.2020, str. 1).

Podstawę dla decyzji stanowią unijne przepisy celne (rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009) oraz dotyczące podatku VAT (dyrektywa Rady 2009/132/WE), które przewidują możliwość wprowadzenia zwolnień z należności przywozowych oraz VAT w odniesieniu do towarów spoza UE importowanych na rzecz ofiar katastrof.

Zwolnienia mają zastosowanie do importu dokonywanego przez organy publiczne oraz inne podmioty prawa publicznego lub w ich imieniu, albo przez organizacje charytatywne zatwierdzone przez właściwe organy publiczne państw członkowskich i dotyczą towarów przeznaczonych do nieodpłatnej dystrybucji na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych epidemią COVID-19 lub zaangażowanych w jej zwalczanie albo nieodpłatnego udostępniania takim osobom (jeżeli towary pozostają własnością wyżej wskazanych organów lub organizacji). Zwolnienia mają charakter tymczasowy – stosuje się je w odniesieniu do przywozu dokonanego od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

W związku z decyzją, Komisja opracowała również indykatywną listę produktów objętych zwolnieniami. Ostatnia wersja listy aktualna na dzień 8 kwietnia 2020 r. dostępna jest tutaj.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network