5 sierpnia 2020

Krajowe Klastry Kluczowe nadal mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie na rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabór wniosków w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie na realizację kompleksowych projektów związanych z obecnością na rynkach zagranicznych mogą ubiegać się podmioty należące do klastrów o statusie Krajowych Klastrów Kluczowych. Maksymalne dofinansowanie projektu to nawet 8 mln zł. Nabór potrwa do 30 września 2020 roku.

Krajowe Klastry Kluczowe (KKK) gromadzą firmy, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe o istotnym znaczeniu dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. To do nich skierowany jest konkurs na umiędzynarodowienie. Przedłużone przez PARP składanie wniosków daje tym podmiotom dodatkowo dwa miesiące na przygotowanie niezbędnej dokumentacji w ostatniej edycji programu.

Celem konkursu „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych w wyniku dofinansowania kompleksowych usług, wspierających wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków.  Szczególne znaczenie w projekcie mają produkty zaawansowane technologicznie. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną –  mówi Monika Lorbiecka z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw – Na wnioski czekamy do 30 września. Przedłużony nabór możliwy jest, m.in. dzięki specustawie funduszowej, która wspiera realizację projektów finansowanych z dotacji unijnych – dodaje ekspert PARP.

Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie klastrów. Zgodnie z założeniami, koordynator może pokryć koszty związane z zarządzaniem jego zapleczem (administracja, zespół projektowy, organizacja szkoleń) czy sfinansować takie usługi eksperckie jak badania rynkowe i ewaluacje. Dofinansowanie przeznaczyć można również na koszty związane z zaprojektowaniem i utrzymaniem narzędzi ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz wydatki na marketing.

W ramach otrzymanych funduszy członkowie KKK będą mogli zrealizować szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych, wziąć udział w misjach gospodarczych lub targach w charakterze wystawcy, a także uzyskać dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Wnioskujący może otrzymać maksymalnie 8 mln zł dofinansowania. Wsparcie wyniesie do 80 proc. wartości projektu, a wkład własny to co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu.

Wszystkie informacje o konkursie i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: link.

Opublikowano: 05.08.2020 09:22
Poprawiono: 05.08.2020 09:22
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: