Komunikaty

16.01.2018

Wniosek Polskiej Izby Motoryzacji rekomendowany do dofinansowania

W ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, typ projektu 1 B, wniosek Polskiej Izby Motoryzacji został zatwierdzony do dofinansowania.